نوشته های تازه

گام به گام با ازدواج – خواستگاری یا بله برون

خواستگاری یا بله برون بخش مهمی از مراحل عروسی سنتی در روستای دیزج است که در تحقق پیمان زناشویی و پیوند دو خانواده اهمیت بسیاری دارد. این مرحله پس از جواب مثبت خانواده دختر به خانواده پسر در منزل پدر دختر با حضور تنی چند از بزرگان خانواده ها یا طایفه پسر و دختر برگزار می گردد. گردهمایی در این مجلس به قصد تعیین شرایط مادی و معنوی ازدواج وپذیرش تعهدات خانواده داماد نسبت به خانواده عروس است.

بیشتر بخوانید »

شورای عالی آموزش و پرورش شورای عالی آموزش و پرورش شورای عالی آموزش و پرورش شورای عالی آموزش و پرورش شورای عالی آموزش و پرورش شورای عالی آموزش و پرورش شورای عالی آموزش و پرورش شورای عالی آموزش و پرورش شورای عالی آموزش و پرورش شورای عالی آموزش و پرورش